VAN CHẶN HIROSE

Chi tiết sản phẩm

VAN CHẶN HIROSE

 Công ty Hirose Valve Industry Co, Ltd là nhà sản xuất van thủy lực. Công ty bắt đầu sản xuất từ năm 1923 đến nay. Công ty sản xuất các loại van  khác  nhau bao gồm từ các loại van chặn ( stop valve), van điện từ, van bi, van tiết lưu, van ngắt dòng chảy quá mức, đến các loại van đo lưu lượng.

Sản phẩm của công ty Hirose Valve Industry Co, Ltd do công ty Thảo Minh kinh doanh, phân phối có xuất xứ từ Nhật Bản nên chúng tôi cam kết đảm bảo về chất lượng.

Thông tin để chọn đúng sản phẩm trong dòng van chặn Hirose:
 
 

Một số model van chặn Hirose thông dụng như sau:

 

HF-4211-10-23

HF-4213-100-23

HF-4211-10-23-AS1

HF-4213-125-23

HF-4211-10-23-AS1-14

HF-4353-10-23

HF-4211-15-23

HF-4353-15-23

HF-4211-15-23-AS1

HF-4353-20-23

HF-4211-15-23-ASS

HF-4353-25-22

HF-4211-20-23

ZGD-R 02-T

HF-4211-20-23-AS1

HF-4353-32-22

HF-4211-20-23-AS1-14

HF-4353-40-22

HF-4211SS-32-23-311L

HF-4353-50-22

HF-4211SS-32-23-311S

HF-4353-65-22

HF-4211SS-40-23

HF-4353-80-22

HF-4211SS-40-23-311

HFD-4211-10-23

HF-4211SS-40-23-52

HFD-4211-15-23

HF-4211SS-50-23-311L

HFD-4211-20-23

HF-4211SS-50-23-311S

HFD-4211-25-24

HF-4211SS-8-23-311

HFD-4211-32-24

HF-4211SS-80-23

HFD-4211-40-23

HT-1211-10-23

HFD-4211-50-23

HT-1211-10-23-AS1

HFD-4211-65-23

HT-1211-15-23

HFD-4211-8-23

HT-1211-15-23-AS1

HFD-4211-80-23

HT-1211-20-23

HFZ-4211-10-23

HT-1211-20-23-AS1

HFZ-4211-15-23

HT-1211-25-23

HFZ-4211-20-23

HT-1211-25-23-AS1

HFZ-4211-25-24

HT-1211-32-23

HFZ-4211-32-24

HGH-4211-32-23

HFZ-4211-40-23

HGL-4211-10-23-FL

HFZ-4211-50-23

HGL-4211-10-23-FS

HFZ-4211-65-23

HGL-4211-20-23-FL

HFZ-4211-80-23

HGL-4211-20-23-FS

HG-4211-10-23

HGL-4211-32-23-FL

HG-4211-10-23-AS1

HGL-4211-32-23-FS

HG-4211-10-23-AS1-14

HGL-4211-50-23-FS

HG-4211-10J-23

HGL-4211-80-23-FS

HG-4211-20-23

HGZ-4211-10-23

HG-4211-20-23-AS1

GD-R 03 - T

HG-4211-20-23-AS1-14

 

HG-4211-32-23

 

HG-4211-50-23

HF-4211-20-23-ASS

HG-4211-8-34

HF-4211-25-23-AS1

HG-4211-80-23

HF-4211-25-23-AS1-14

HG-4211-K-10-23

HF-4211-25-23-ASS

HG-4211-K-10J-23

HF-4211-25-24

HG-4211-K-20-23

HF-4211-32-23-AS1

HG-4211-K-32-23

HF-4211-32-23-ASS

HG-4211-K-50-23

HF-4211-32-24

HG-4211-K-8-34

HF-4211-40-23

HG-4211-K-80-23

HF-4211-40-23-ASS

HG-4211SS-10-23

HF-4211-50-23

HG-4211SS-10-23-311

HF-4211-50-23-AS1

HG-4211SS-10-23-311S

HF-4211-50-23-ASS

HG-4211SS-10J-23-311

HF-4211-65-23

HG-4211SS-20-23

HF-4211-8-23

HG-4211SS-20-23-311

HF-4211-8-23-AS1

HG-4211SS-20-23-311S

HF-4211-80-23

HG-4211SS-32-23-311S

HF-4211-K-10-23

HG-4211SS-8-34-311

HF-4211-K-15-23

HG-4350-10-23

HF-4211-K-20-23

HG-4350-20-23

HF-4211-K-25-24

HGD-4211-10-23

HF-4211-K-32-24

HGD-4211-10J-23

HF-4211-K-40-23

HGD-4211-20-23

HF-4211-K-50-23

HGD-4211-32-23

HF-4211-K-65-23

HGD-4211-8-34

HF-4211-K-8-23

HGD-4211-K-10J-23

HF-4211-K-80-23

HGD-4211-K-32-23

HF-4211SS-10-23-311

HGD-4350-32-23

HF-4211SS-10-23-311L

HGD-4350-50-23

HF-4211SS-10-23-311S

HGD-4350-80-23

HF-4211SS-15-23

HGF-4211-10-23-10FL

HF-4211SS-15-23-311

HGF-4211-10-23-10FS

HF-4211SS-15-23-311L

HGF-4211-10-23-15FL

HF-4211SS-15-23-311S

HGF-4211-10-23-15FS

HF-4211SS-15-23-52

HGF-4211-20-23-20FL

HF-4211SS-20-23

HGF-4211-20-23-20FS

HF-4211SS-20-23-311

HGF-4211-20-23-25FL

HF-4211SS-20-23-311L

HGF-4211-20-23-25FS

HF-4211SS-20-23-311S

HGF-4211-32-23-32FL

HF-4211SS-25-23-311

HGF-4211-32-23-32FS

HF-4211SS-25-23-311L

HGF-4211-32-23-40FL

HF-4211SS-25-23-311S

HGF-4211-32-23-40FS

HF-4211SS-25-24

HGF-4211-50-23-50FS

HF-4211SS-25-24-52

HGH-4211-10-23

HF-4211SS-32-23-311

HGH-4211-20-23

GV-G 33

GD-G03

GV-G33-N

GD-G03-T

GD-G02-T

GD-R 02-T

 

HGZ-4211-10-35

HT-1211-40-23

HGZ-4211-10J-23

HT-1211-50-23

HGZ-4211-20-23

HT-1211-8-23

HGZ-4211-20-35

HT-1211-8-23-AS1

HGZ-4211-32-23

HF-1280-10-11

HGZ-4211-32-35

HF-1280-15-11

HGZ-4211-50-23

HF-1280-20-11

HGZ-4211-50-35

HF-1280-25-11

HGZ-4211-8-34

HF-1280-32-11

HGZ-4211-80-23

HF-1280-40-11

HT-4211-10-23

HF-1280-50-11

HT-4211-15-23

HF-1280-65-11

HT-4211-20-23

HF-1280-8-11

HT-4211-25-24

HF-1280-80-11

HT-4211-32-24

HF-8210-10-24

HT-4211-8-23

HF-8210-15-24

HT-4211-K-10-23

HF-8210-20-24

HT-4211-K-15-23

HF-8210-25-24

HT-4211-K-20-23

HF-8210-32-24

HT-4211-K-25-24

HF-8210-40-24

HT-4211-K-8-23

HF-8210-50-24

W-HF-4211-10-23

HF-8210-65-24

W-HF-4211-15-23

HF-8210-80-24

W-HF-4211-20-23

HG-8210-10-23

W-HF-4211-25-24

HG-8210-10J-23

W-HF-4211-32-24

HG-8210-20-23

W-HF-4211-40-23

HG-8210-32-22

W-HF-4211-50-23

HG-8210-32J-22

W-HF-4211-65-23

HG-8210-50-22

W-HF-4211-8-23

HT-8210-10-23

W-HF-4211-80-23

HT-8210-15-23

W-HG-4211-10-23

HT-8210-20-23

W-HG-4211-10J-23

HF-9210-10-23

W-HG-4211-20-23

HF-9210-15-23

W-HG-4211-32-23

HF-9210-20-23

W-HG-4211-50-23

HF-9210-25-23

W-HG-4211-8-34

HF-9210-32-23

W-HT-4211-10-23

HF-9210-40-23

W-HT-4211-15-23

HF-9210-50-23

W-HT-4211-20-23

HF-9210-65-23

W-HT-4211-25-24

HF-9210-80-23

W-HT-4211-32-24

HG-9210-10-23

F-HFZ-6211-32-25

HG-9210-10J-23

F-HG-6211-10-25

HG-9210-20-23

F-HG-6211-10J-25

HG-9210-32-24

F-HG-6211-20-25

HG-9210-32J-24

F-HG-6211-32-24

HG-9210-50-24

HF-6211-10-25

F-HF-ACC-20X10-23

HF-6211-15-25

F-HF-ACC-32X10-23

HF-6211-20-25

HAG-10X10-FL

HF-6211-25-25

HAG-10X10-FS

HF-6211-32-25

HAG-20X10-15FL

HF-6211-40-20-25

HAG-20X10-FL

HF-6211-40-25

HAG-20X10-FS

HF-6211-50-25

HAG-32X10-FL

HF-6211-65-25

HAG-32X10-FS

HF-6211-8-25

HAG-40X10-FL

HF-6211-80-25

HAG-40X10-FS

HF-6211-K-15-25

HAGR-20X10-FL

HF-6211-K-20-25

HF-ACC-10X10-20-23

HF-6211-K-25-25

HF-ACC-10X10-23

HFZ-6211-32-25

HF-ACC-20X10-23

HFZ-6211-50-25

HF-ACC-32X10-23

HG-6211-10-25

HF-ACC-32X10-50-23

HG-6211-10J-25

HF-ACC-32X10-80-23

HG-6211-20-25

HF-ACC-32X10-NN-11

HG-6211-20-50-25

HF-ACC-32X10-NS-11

HG-6211-32-24

HF-ACC-40X10-23

HG-6211-50-24

HF-ACC-40X10-80-23

HGZ-6211-10-25

HF-ACC-50X10-NN-73

HGZ-6211-20-25

HF-ACC-50X10-NS-103

HGZ-6211-32-24

HF-ACC-50X10-NS-73

W-HG-6211-32-24

HF-ACC-K-20X10-23

W-HG-6211-50-24

HFZ-ACC-32X10-23

HFS-1211-10-23

HFZ-ACC-40X10-23

HFS-1211-15-23

HGZ-ACC-20X10-24

HFS-1211-20-23

HGZ-ACC-32X10-24

HFS-1211-25-23

GV-A 22

HFS-1211-32-23

GV-A22-N

HFS-1211-40-23

GV-A 33

HFS-1211-50-23

GV-A 33-N

HT-0210-10

GV-G 22

HT-0210-15

GV-G 22-N

HT-0210-20

GV-G22G

HT-0210-8

GV-G 22 G-N

GD-R 03

 

 

 

 

 

Từ khóa liên quan "VAN CHẶN HIROSE"

Van chặn Hirose   stop valve   

Sản phẩm cùng nhóm "VAN HIROSE"

Liên hệ VAN CHẶN HIROSE

Công ty TNHH MTV TM DV XD THẢO MINH

Địa chỉ : -69 Tân Xuân, Phường 8 , Quận Tân Bình , Thành phố HCM -K2-12A Tòa nhà Kingston 146 Nguyễn Văn Trỗi & 223-223A Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Phone : +84 028. 38691626

Fax : +84 028. 62677274

Email : info@thaominhstc.com

Google maps

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên trên.

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập