Kết quả tìm kiếm "Horiuchi CT"

Kết quả tìm kiếm

Có 4 kết quả của từ khóa "Horiuchi CT"

Horiuchi cylinder F
Horiuchi cylinder F

 Xi lanh Horiuchi kiểu F bao gồm các chủng loại:
- Loại tiêu chuẩn FS 7Mpa.
- Loại điều chỉnh FSR 7Mpa
- Loại tiêu chuẩn FF 14Mpa
- Loại điều chỉnh FFR 14Mpa...

Horiuchi cylinder T
Horiuchi cylinder T

 Xi lanh Horiuchi kiểu T bao gồm các chủng loại:
- Loại tiêu chuẩn T 21Mpa.
- Loại điều chỉnh TR 21Mpa ...

Horiuchi cylinder M
Horiuchi cylinder M

 Xi lanh Horiuchi kiểu M bao gồm các chủng loại:
- Loại điều chỉnh MR35 3.5Mpa
- Loại điều chỉnh tiêu chuẩn MRK35 3.5Mpa
- Loại tiêu chuẩn M70 7Mpa
- Loại điều chỉnh MR70 7Mpa
- Loại điều chỉnh tiêu chuẩn MRK70 7Mpa....

Horiuchi cylinder K
Horiuchi cylinder K

 Xi lanh Horiuchi kiểu K bao gồm các chủng loại:
- Loại tiêu chuẩn K 3.5Mpa.
- Loại điều chỉnh KR 3.5Mpa ...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập